Kitaplar > Fizyoloji > Davranışsal Nörofizyolojiye Giriş

Davranışsal Nörofizyolojiye Giriş

Yayım Tarihi
10/2013
Yayınevi
Nobel Tıp Kitabevleri
ISBN
9789754209693
Cilt / Sayfa Sayısı
1 Cilt / 58 Sayfa
Baskı Sayısı
2
Fiyatı
22.00 TL

E-Kitap

e-kitap satın alın yanınızdan ayırmayın
15 TL

Hiç kuşku yok ki, canlıları oluşturan organ sistemleri içinde sinir sisteminin gerek karmaşıklık gerekse plastisite bakımından çok özel bir yeri var. 21. yüzyılın bize hayli parlak görünen bilimsel gelişmişlik düzeyine karşın, sinir sisteminin işleyiş tarzı bugün hala gizemli yapısını büyük oranda koruyor.
Elinizdeki kitap, sayıları şimdilik yaklaşık 100 Milyar olarak hesaplanan, nöron dediğimiz o garip hücresel yapıdan, insan davranışlarına doğru uzanan işleyiş serüveninin kısa ve özlü öyküsünü anlatıyor.
Sevgili dostum Öget’in, geniş bilgi birikimi yanında çok iyi bir anlatıcı ve öğretici olduğunu bildiğim için, bu zor işin başarıyla üstesinden geleceğinden kuşku duymuyordum. Olgu tartışmalarında onun karmaşık afazi formlarını açıklarken yaptığı hasta taklitleri, bildiğini aynı zamanda çok iyi öğretebildiğinin de kanıtıydı.
Psikologlar için hazırlanmasına karşın, ben kitabın tıp öğrencileri ve konuya ilgi duyan hekimler için de çok yararlı bir kaynak olacağını düşünüyorum.

Prof. Dr. Gençay GÜRSOY

I GİRİŞ 1
A) Psikoloji ve Fizyoloji İçiçedir 1
B) Canlı ve Çevresi 1
C) Alıcı Organ-Karar Organı-Tepki Organı 2
D) Sinir Sisteminin Çevreyle Etkileşim İçinde Gelişimi 3
E) Sinir Sisteminin Görevi 7
F) Beynin ve Zeka’nın Gelişmesi 8
II İNSAN SİNİR SİSTEMİNİN ORGANİZASYONU 9
A) Merkez Sinir Sistemi 9
1) Beyin 10
a) Arka Beyin 10
b) Orta Beyin 11
c) Ön Beyin 12
d) Beynin Koruyucu Yapıları 15
2) Omurilik (Medulla Spinalis) 15
B) Çevresel Sinir Sistemi 17
1) Spinal Sinirler 17
2) Kranial Sinirler 18
C) Otonom Sinir Sistemi 18
D) Gri Madde ve Ak Madde 18
III SİNİR SİSTEMİNDE İLETİŞİM 19
A) Nöronlar ve Yapısal Özellikleri 19
B) Sinaps 21
C) Sinirsel İleti22
1) Nöronda Uyarılma ve İleti 22
2) Sinaptik İleti 25
D) Duyu Organları ve Tepki Organları İle İletişim 29
E) İlaçların Sinaptik İletiye Etkisi 30
IV BEYNİN YAŞAM SÜRECİNDE GELİŞİMİ 31
A) Doğum Öncesi Dönemde Beyin Gelişimi 31
B) Doğum Sonrası Dönemde Beyin Gelişimi 34
C) Yaşlanan Beyin 36
V DUYU VE HAREKET SİSTEMLERİ 38
A) Duyu Sistemi38
1) Talamus38
2) Medulla Spinalis’te Duyu Yolları 39
a) Yüzeyel Duyu Yolu 39
b) Bilinçli Derin Duyu Yolu 39
c) Bilinç Dışı Derin Duyu Yolu 40
B) Hareket Sistemi 40
1) Piramidal Sistem 40
2) Ekstrapiramidal Sistem 40
3) Serebellum 41
4) Medulla Spinalis-Son Ortak Yol 43
VI DÖRT BEYİN LOBU VE İŞLEVLERİ 44
A) Serebral Korteks ve işlevleri 44
B) Frontal Lob 46
C) Parietal Lob47
D) Temporal Lob 48
E) Oksipital Lob48
F) Sağ ve Sol Hemisfer Özellikleri 49
G) Korpus Kallozum 49
H) Ayrık Beyin51
VII HORMON SALGISININ HİPOTALAMİKO HİPOFİZER KONTROLÜ 53
A) Hipotalamus 54
B) Hipofiz 54
C) Hipotalamus-Hipofiz Arasındaki Etkileşim ve Ön Hipofiz Hormonları 54
1) Ön Hipofizin Hedefli Hormonları 55
a) Tiroid Bezini Hedef Alan Hormon 55
b) Adrenal Korteksi Hedef Alan Hormon55
c) Gonadları Hedef Alan Hormon 55
2) Ön Hipofizin Hedefli Olmayan Yaygın Hormonu 56
D) Arka Hipofiz ve Hipotalamusla İlişkisi 56
1) Antidiüretik Hormon 56
2) Oksitosin Hormonu 57
KAYNAKÇA 58